POWRÓT
     2015-04-29 00:00:00

Posiedzenie Rady Ministrów.


Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie „Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2015-2018”.

Przyjęto Krajowy Program Reform na rzecz realizacji strategii „Europa 2020”. Aktualizacja 2015/2016.


Rada Ministrów przyjęła:

· projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz ustawy o publicznym transporcie zbiorowym,
· projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach turystycznych.Rząd zajął stanowisko wobec senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy (druk nr 3195).

* * * * *

Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie „Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2015-2018”, przedłożoną przez ministra finansów.

Wieloletni Plan Finansowy Państwa składa się z dwóch części: 1) Program konwergencji. Aktualizacja 2015; 2) Cele głównych funkcji państwa wraz z miernikami stopnia ich realizacji. Przyjęcie dokumentu sprzyja przejrzystości i racjonalności polityki budżetowej państwa, zwłaszcza w kontekście podejmowanych działań fiskalnych, które powodują konsekwencje wykraczające poza cykl roczny.

Program konwergencji. Aktualizacja 2015 zawiera prognozę kształtowania się podstawowych zmiennych makroekonomicznych i fiskalnych do 2018 r., prezentuje główne cele polityki gospodarczej rządu i działania służące ich realizacji. Dokument przedstawia działania, których celem jest likwidacja nadmiernego deficytu, zgodnie z rekomendacjami Rady Ecofin z 10 grudnia 2013 r.

Założenia makroekonomiczne

Wzrost gospodarczy w 2015 r. wyniesie 3,4 proc. Podstawowym czynnikiem wzrostu pozostanie prywatny popyt krajowy. Prognozuje się, że w kolejnych latach realne tempo wzrostu PKB będzie stopniowo przyspieszać i wyniesie: 3,8 proc. w 2016 r., 3,9 proc. w 2017 r. i 4,0 proc. w 2018 r.

Po wyraźnym spadku inflacji w końcu 2014 r., również w tym roku presja inflacyjna będzie bardzo ograniczona (spadek cen ropy, niski wzrost cen żywności). W związku z tym oczekuje się, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych spadną w 2015 r. średnio o 0,2 proc., a w latach kolejnych inflacja będzie stopniowo przyspieszać i wskaźnik CPI ukształtuje się na poziomie: 1,7 proc. w 2016 r., 1,8 proc. w 2017 r. i 2,5 proc. w 2018 r.

Poprawa sytuacji gospodarczej, w tym wyraźne przyspieszenie tempa wzrostu inwestycji, przełoży się na poprawę sytuacji na rynku pracy. Oczekuje się, że w 2015 r. liczba osób pracujących wzrośnie przeciętnie o 1,1 proc. W kolejnych latach przyrost ten wyniesie od 0,7 proc. w 2016 r. do 0,5 proc. w 2018 r. W związku z tym, szacuje się, że w 2015 r. stopa bezrobocia spadnie do 8,2 proc. W 2016 r. ukształtuje się ona na poziomie 7,6 proc., aby do 2018 r. zmniejszyć się do 6,5 proc.

Sytuacja finansów publicznych wraz z prognozą

W 2014 r., w efekcie wprowadzonych działań konsolidacyjnych oraz dzięki korzystnej dla finansów publicznych strukturze wzrostu gospodarczego, deficyt nominalny sektora instytucji rządowych i samorządowych został ograniczony o 0,8 pkt. proc. i ukształtował się na poziomie 3,2 proc. PKB, tj. dalece poniżej rekomendowanego przez Radę Ecofin celu 3,9 proc. PKB. Uwzględniając, wciąż ponoszone w I połowie 2014 r., koszty systemowej reformy emerytalnej (wprowadzonej w 1999 r.) w wysokości 0,4 proc. PKB, skorygowany w ten sposób (tj. porównywalny z krajami, które nie wdrożyły emerytalnego systemu kapitałowego) – deficyt wyniósł 2,8 proc. PKB, i tym samym został zredukowany do poziomu pozwalającego na oczekiwanie zdjęcia z Polski procedury nadmiernego deficytu.

Konsolidacja fiskalna w 2014 r. obejmowała ograniczenie wydatków oraz wzrost dochodów sektora instytucji rządowych i samorządowych. Kluczowym czynnikiem determinującym poziom wydatków w Polsce, a zatem również kształt polityki fiskalnej, jest stabilizująca reguła wydatkowa, którą po raz pierwszy zastosowano w sposób wiążący podczas prac nad ustawą budżetową na 2015 r.

W latach 2015-2018 przewiduje się dalszą konsolidację finansów publicznych. Prognozuje się, że deficyt sektora spadnie odpowiednio do: 2,7 proc. PKB, 2,3 proc. PKB, 1,8 proc. PKB i 1,2 proc. PKB.

Po zakończeniu procedury nadmiernego deficytu Polska zacznie podlegać przepisom części prewencyjnej Paktu Stabilności i Wzrostu, zgodnie z którymi celem polityki fiskalnej będzie dążenie do średniookresowego celu budżetowego (MTO), czyli deficytu strukturalnego na poziomie 1 proc. PKB. Osiągnięcie MTO i utrzymanie długu sektora instytucji rządowych i samorządowych znacznie poniżej wartości referencyjnej 60 proc. PKB zostanie zapewnione w szczególności przez przestrzeganie stabilizującej reguły wydatkowej.

* * *

Rada Ministrów przyjęła Krajowy Program Reform na rzecz realizacji strategii „Europa 2020”. Aktualizacja 2015/2016, przedłożony przez ministra gospodarki.

Krajowy Program Reform na rzecz realizacji strategii „Europa 2020” rząd przyjął w kwietniu 2011 r. Jego obecna aktualizacja jest kolejnym dokumentem, przedkładanym rządowi do akceptacji, zgodnie z harmonogramem Semestru Europejskiego, który od 2011 r. stanowi podstawowy mechanizm koordynacji polityk gospodarczych w Unii Europejskiej.

W obecnej aktualizacji utrzymano priorytetowe kierunki działań wyznaczone w podstawowym dokumencie, wskazano przedsięwzięcia zrealizowane w 2014 r. oraz te przeznaczone do realizacji w latach 2015-2016.

Ze względu na potrzebę monitorowania postępów realizacji strategii „Europa 2020”, wzorem układu wprowadzonego w 2013 r., uporządkowano działania według pięciu wiodących celów strategii dotyczących: zatrudnienia, innowacyjności, energetyki, edukacji i przeciwdziałania ubóstwu. Uzupełniono je o działania przyczyniające się do realizacji zaleceń Rady UE z 8 lipca 2014 r., które wykraczają poza te cele, tj. ochronę zdrowia, transport kolejowy, dostęp do internetu szerokopasmowego, gospodarkę odpadami, uproszczenie wymogów dotyczących pozwoleń na budowę, poprawę funkcjonowania administracji podatkowej i otoczenia dla biznesu oraz deregulację zawodów.

W odrębnym rozdziale zawarto działania, które pośrednio wpisują się w cele strategii „Europa 2020” i odpowiadają wyzwaniom zawartym w inicjatywach przewodnich towarzyszących strategii.

KPR 2015/2016 uwzględnia też priorytety zawarte w Rocznej Analizie Wzrostu Gospodarczego na 2015 r., dotyczące oparcia polityki gospodarczej i społecznej Unii Europejskiej w tym roku na 3 głównych filarach: 1) skoordynowanych działaniach stymulujących wzrost inwestycji, 2) odnowionym zobowiązaniu do reform strukturalnych, 3) odpowiedzialnej polityce budżetowej.

Bazę do przygotowania aktualizacji KPR stanowiły również działania przewidywane w dokumentach implementacyjnych dla rządowych zintegrowanych strategii rozwoju. Przy przygotowaniu dokumentu wzięto także pod uwagę rolę, jaką KPR odgrywa w realizacji unijnej polityki spójności w ramach perspektywy finansowej 2014-2020.

* * *

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, przedłożony przez ministra infrastruktury i rozwoju.

Zaproponowano regulacje ustawowe, które zapewnią prawidłowe wdrożenie przez Polskę niektórych przepisów dyrektywy unijnej w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego. Przepisy te zapewniają przejrzystość i efektywność wykorzystywania funduszy publicznych na kolei oraz taki rozdział środków, który umożliwia przewoźnikom kolejowym konkurowanie ze sobą na równych prawach.

Aby spełnić wymogi dyrektywy, w nowelizowanej regulacji wskazano zasady prowadzenia rachunkowości przez przewoźników kolejowych, zarządców infrastruktury kolejowej i operatorów świadczących usługi publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym, które umożliwiają identyfikację i rozdzielenie przepływów finansowych związanych z wykonywaniem przez nich różnych działalności.

Wprowadzono obowiązek prowadzenia odrębnej rachunkowości przez przewoźnika kolejowego i zarządcę infrastruktury kolejowej (przewidziano wyjątek od tej zasady dla podmiotów, które prowadzą działalność w sieciach regionalnych lub podmiejskich). Ustanowiono zakaz przenoszenia środków publicznych np. między przewoźnikiem kolejowym a zarządcą infrastruktury kolejowej. Zobowiązano przewoźnika kolejowego i zarządcę infrastruktury kolejowej do publikowania na swoich stronach internetowych sprawozdań finansowych.

Założono, że znowelizowane przepisy wejdą w życie nie później niż w III kwartale 2015 r., czyli w trakcie trwania roku obrotowego dla zarządców infrastruktury kolejowej, przewoźników kolejowych i operatorów świadczących usługi publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym. W celu uniknięcia problemów związanych z dostosowaniem prowadzonej przez nich księgowości do zmienionych regulacji wprowadzono okres przejściowy – będą musieli stosować nowe zasady prowadzenia rachunkowości dopiero od roku obrotowego rozpoczynającego się w 2016 r.

* * *

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach turystycznych, przedłożony przez ministra sportu i turystyki.

W projekcie nowelizacji ustawy doprecyzowano, że do zadań marszałka województwa lub wskazanej przez niego jednostki, należy prowadzenie działań związanych z organizacją powrotu klientów z imprezy turystycznej, w sytuacji gdy nie zapewnia tego niewypłacalny organizator turystyki lub pośrednik turystyczny.

Przepis usuwa wątpliwości dotyczące zadań marszałka województwa, jako organu sprawującego bezpośredni nadzór nad tymi podmiotami. Konieczność wprowadzenia zmian wynika z negatywnych doświadczeń 2012 r., w którym 15 biur podróży ogłosiło niewypłacalność.

Nowa regulacja ma obowiązywać po 7 dniach od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

* * *

Rada Ministrów zajęła stanowisko wobec senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy (druk nr 3195), przedłożone przez ministra skarbu państwa.

Rząd, co do zasady, pozytywnie ocenia rozwiązania zaproponowane przez senatorów, które mają zniwelować negatywne skutki obowiązywania dla państwa i samorządu terytorialnego tzw. dekretu Bieruta z 1945 r. Na jego mocy wszystkie nieruchomości prywatne leżące w granicach ówczesnej Warszawy przeszły na własność gminy miasta stołecznego, a następnie państwa. Dekret przewidywał jednak możliwość zwrotu części gruntów, a tam gdzie nie było to możliwe – wypłatę odszkodowań. Akt ten nadal obowiązuje.

Rada Ministrów zwraca jednak uwagę, że niektóre propozycje senatorów budzą wątpliwości wymagające rozstrzygnięcia, a całość regulacji – wobec trudnej sytuacji finansów publicznych – wymaga, w trakcie dalszych prac parlamentarnych, precyzyjnego określenia skutków jej obowiązywania oraz wskazania źródeł finansowania.

Senatorowie zaproponowali przyznanie Skarbowi Państwa i miastu stołecznemu Warszawa prawa pierwokupu roszczeń do gruntów warszawskich, wynikających z dekretu Bieruta. Projekt zakłada też możliwość odmowy zwrotu nieruchomości, na których znajdują się instytucje użyteczności publicznej, np. szpitale, ośrodki zdrowia, szkoły, przedszkola i obiekty sportowe. Rozwiązania te rząd popiera, ale zwraca uwagę na koszty związane z wypłatą odszkodowań dla byłych właścicieli lub ich spadkobierców.

Wątpliwości rządu budzi natomiast przepis, na podstawie którego decyzja o umorzeniu postępowania dekretowego (o odzyskanie nieruchomości) ma stanowić podstawę wpisu do księgi wieczystej prawa własności do nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa i samorządu terytorialnego. Rząd podkreśla, że podstawą wpisu w księdze wieczystej powinien być dokument, z którego jasno wynika kto jest właścicielem nieruchomości, a takim dokumentem nie jest decyzja o umorzeniu postępowania. Ponadto, mając na uwadze stan finansów publicznych, rząd nie popiera przepisu, który wprowadza możliwość ubiegania się przez dawnych właścicieli (lub ich następców prawnych) o zwrot wszystkich nieruchomości przejętych na podstawie dekretu, a nie o jedną jak dotychczas. Rozwiązanie to oznaczałoby dodatkowe koszty dla państwa.

/CIR/

/fot.redakcja/ODWIEDŹ PROFILE: Premier - Ewa Kopacz


 ZOBACZ PROFIL:
 

  HOT NEWS
  Problem migracyjny można rozwiązać tylko pomagając na miejscu. - Katarzyna Lubnauer nową przewodniczącą Nowoczesnej! - Prezydent: Nie podpiszę ustawy o SN, dopóki nie zostanie uchwalona zgłoszona przeze mnie zmiana w ustawie o KRS. - Prezydent przekazał Sejmowi do ponownego rozpatrzenia nowelizację ustawy o RIO.

Niezależny Portal Raciborski jest dziennikiem zarejestrowanyn w Sądzie Okręgowym w Gliwicach.
kontakt z serwisem: ul. Staszica 9/2, 47-400 Racibórz, reklama@raciborek.pl

Korzystając z serwisu użytkownik wyraża zgodę na instalację plików cookies.
Wszystkie materiały są chronione ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Wszelkie powielanie materiałów oraz ich umieszczanie na innych nośnikach zabronione.

Copyright © 2010-2018 TOPORTAL PRODUCTION