POWRÓT
     2011-12-21 00:00:00

Szybsze procesy – odformalizowanie procedur, wzmocnienie gwarancji procesowych.


- Bardzo nam zależy na tym, aby skrócić czas trwania rozpraw sądowych. Przygotowany przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Karnego projekt nowelizacji Kodeksu postępowania karnego wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom – powiedział Minister Sprawiedliwości Jarosław Gowin.

W trakcie konferencji prasowej, w której udział wzięli także były Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski, prof. dr hab. Andrzej Zoll - przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego oraz prof. dr hab. Piotr Hofmański - zastępca przewodniczącego KKPK, Minister przedstawił szczegóły wypracowanego w resorcie projektu.

Nowelizacja Kodeksu postępowania karnego obejmuje ponad 160 zmian.

- To świadczy o głębokości reformy. Przygotowując ją mieliśmy przede wszystkim na uwadze usprawnienie procesu karnego – powiedział prof. Piotr Hofmański.

Projekt stanowi kompleksową regulację.

- Wprowadza zmiany w zakresie obowiązującego modelu postępowania karnego, które mają na celu przede wszystkim jego usprawnienie i przyspieszenie, przy jednoczesnym wzmocnieniu gwarancji procesowych stron oraz zwiększeniu ich aktywności procesowej – tłumaczył Minister Jarosław Gowin.

Oto główne założenia projektu:

- rozszerzenie możliwości wydania wyroków w tzw. trybie konsensualnym, czyli na wniosek oskarżonego:

1.Na etapie postępowania przygotowawczego – wniosek o wydanie wyroku skazującego będzie mógł być złożony w przypadku wszystkich występków zagrożonych karą od miesiąca do 15 lat (obecnie – tylko występki zagrożone karą pozbawienia wolności do 10 lat). 2.Na etapie postępowania przed sądem – wniosek o wydanie wyroku skazującego będzie mógł być złożony bez żadnych ograniczeń, także w przypadku zbrodni (obecnie tylko w przypadku wszystkich występków).

- wprowadzenie możliwości złożenia przez oskarżonego wniosku o wydanie wyroku w trybie konsensualnym, także w okresie między skierowaniem aktu oskarżenia, a doręczeniem zarządzenia o wyznaczeniu terminu rozprawy - obecnie takie rozwiązanie nie jest przewidziane w Kodeksie postępowania karnego. Jego wprowadzenie doprowadzi do wyeliminowania etapu rozprawy przed sądem, a zatem skrócenia procesu, w przypadku uwzględnienia takiego wniosku.

- dopuszczenie do wykonywania czynności w postępowaniu karnym również referendarzy sądowych (absolutne novum – referendarze obecnie są pozbawieni takich uprawnień). Wprowadzenie tego rozwiązania odciąży sędziów od wykonywania pewnych czynności, zarówno na etapie postępowania jurysdykcyjnego, ale i wykonawczego.

- ograniczenie materiałów przekazywanych do sądu wraz z aktem oskarżenia tylko do ściśle związanych z przedmiotem procesu.

- ograniczenie możliwości zwrotu sprawy do prokuratury w celu uzupełnienia braków postępowania przygotowawczego tylko w tych wypadkach, w których nie zostały przeprowadzone czynności obligatoryjne, nie zaś w celu przeprowadzenia dowodów.

- wprowadzenie obligatoryjnych posiedzeń przygotowawczych, mających na celu zorganizowanie przebiegu rozprawy przed jej rozpoczęciem, w przypadkach spraw o skomplikowanych charakterze osobowym lub dowodowym.

- zmiana obecnego podejścia do obecności oskarżonego na rozprawie - projekt podkreśla, że oskarżony ma prawo do udziału w rozprawie, jego obowiązek do stawiennictwa ograniczać się będzie do postępowań o najpoważniejsze przestępstwa oraz gdy sąd uzna taką obecność za niezbędną. W obecnych rozwiązaniach nacisk kładzie się natomiast na obowiązkową obecność oskarżonego w toku procesu.

- zaktywizowanie stron procesowych w zakresie inicjatywy dowodowej na etapie postępowania sądowego i ograniczenie inicjatywy dowodowej sądu.W obecnej praktyce postępowanie dowodowe jest zarówno powtórzeniem postępowania przygotowawczego, jak też wymaga od sądu pełnej aktywności w zakresie inicjatywy dowodowej, strony zaś mogą zachowywać się biernie w toku procesu.

- ograniczenie obowiązku odczytywania materiału dowodowego przez sąd podczas rozprawy, tylko do przypadków, w których strona nie miała możliwości zapoznania się z tym materiałem, a nie jak obecnie na każdy wniosek strony.

- ograniczenie podstaw zaskarżania orzeczeń sądu poprzez wyeliminowanie możliwości skutecznego powoływania w środku zaskarżenia na niewyczerpanie inicjatywy dowodowej przez sąd.

- ograniczenie możliwości zaskarżania orzeczeń wydanych w trybach konsensualnych.

- rozszerzenie możliwości przeprowadzenia dowodów w postępowaniu odwoławczym przez sąd rozpoznający środek zaskarżenia. Doprowadzi to do wyeliminowania przypadków, w których sąd odwoławczy obecnie jest „zmuszony” do uchylenia wyroku i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania w celu przeprowadzenia niezbędnych dowodów.

Wydział Informacji Ministerstwo Sprawiedliwości

/ms.gov.pl/

/ms.gov.pl/  HOT NEWS
  Problem migracyjny można rozwiązać tylko pomagając na miejscu. - Katarzyna Lubnauer nową przewodniczącą Nowoczesnej! - Prezydent: Nie podpiszę ustawy o SN, dopóki nie zostanie uchwalona zgłoszona przeze mnie zmiana w ustawie o KRS. - Prezydent przekazał Sejmowi do ponownego rozpatrzenia nowelizację ustawy o RIO.

Niezależny Portal Raciborski jest dziennikiem zarejestrowanyn w Sądzie Okręgowym w Gliwicach.
kontakt z serwisem: ul. Staszica 9/2, 47-400 Racibórz, reklama@raciborek.pl

Korzystając z serwisu użytkownik wyraża zgodę na instalację plików cookies.
Wszystkie materiały są chronione ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Wszelkie powielanie materiałów oraz ich umieszczanie na innych nośnikach zabronione.

Copyright © 2010-2018 TOPORTAL PRODUCTION