POWRÓT
     2016-03-24 00:00:00

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z ŚDM - podpisana.


22 marca br. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 18 marca 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016.

Ustawa wprowadza szczególne rozwiązania prawne mające zapewnić sprawną organizację oraz bezpieczeństwo Światowych Dni Młodzieży organizowanych w dniach 25-31 lipca 2016 r. w Krakowie. Rozwiązania te dotyczą obszarów porządku publicznego, bezpieczeństwa medycznego oraz wsparcia podmiotów realizujących poszczególne zadania związane z organizacją Światowych Dni Młodzieży. Konieczność uchwalenia ustawy wynika z faktu, że do wydarzeń o charakterze religijnym nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych.
Ustawa wskazuje Archidiecezję Krakowską jako organizatora Światowych Dni Młodzieży. Rozwiązania w zakresie porządku publicznego obejmują m.in. nałożenie na właściwego wojewodę, w porozumieniu z organizatorem Światowych Dni Młodzieży, obowiązku opracowania planu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas Światowych Dni Młodzieży.
Zadania w zakresie bezpieczeństwa medycznego Światowych Dni Młodzieży ustawa powierza Wojewodzie Małopolskiemu. Zakłada się zwiększenie gotowości podmiotów wykonujących działalność leczniczą do udzielania świadczeń zdrowotnych, przez co należy rozumieć zapewnienie przez podmiot wykonujący działalność leczniczą zwiększonej liczby osób wykonujących zawód medyczny, produktów leczniczych, wyrobów medycznych oraz sprzętu i aparatury medycznej, niezbędnych do realizacji zadań zabezpieczenia medycznego Światowych Dni Młodzieży. Pomoc medyczną świadczyć będą zespoły wyjazdowe, lotnicze zespoły ratunkowe, patrole piesze, patrole ruchome, stałe punkty pomocy medycznej i namioty szpitalne.
Ustawa reguluje również kwestie związane z organizacją transportu w związku ze Światowymi Dniami Młodzieży. Podmiotem odpowiedzialnym za koordynację transportu kolejowego będzie zarządca infrastruktury kolejowej – spółka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Ustawa wyłącza stosowanie ograniczeń wynikających z wymagań w zakresie ochrony środowiska przed hałasem w okresie od dnia 17 lipca 2016 r. do dnia 3 sierpnia 2016 r. w zakresie operacji lotniczych obejmujących starty i lądowania w porze dziennej i nocnej na lotniskach użytku publicznego.
Ustawa ustanawia szczególne zasady realizacji inwestycji związanych z organizacją Światowych Dni Młodzieży. Zliberalizowano również wymagania dotyczące budowy tymczasowych obiektów budowlanych. Ponadto pozwolenia na budowę ani dopełnienia obowiązku zgłoszenia nie będzie wymagało instalowanie przez operatorów telekomunikacyjnych, w związku z organizacją Światowych Dni Młodzieży, na terenie Krakowa i na terenach, na których mają być realizowane wydarzenia z udziałem Jego Świątobliwości Papieża Franciszka, tymczasowych instalacji radiokomunikacyjnych wraz z antenowymi konstrukcjami wsporczymi niezwiązanych trwale z gruntem, w szczególności stacji bazowych telefonii komórkowej. Instalacje te należało będzie usunąć w terminie do dnia 14 sierpnia 2016 r.
Zniesiono również obowiązek pobierania opłaty konsularnej od przyjęcia i rozpatrzenia wniosku o wydanie wizy krajowej oraz wizy Schengen składanego przez uczestników Światowych Dni Młodzieży, pod warunkiem przedłożenia dokumentu potwierdzającego udział osoby w Światowych Dniach Młodzieży.
Ustawa określa również minimalne wymagania jakie muszą spełnić tymczasowe pola namiotowe oraz tymczasowe obiekty noclegowe, w tym w placówkach oświatowych, remizach lub obiektach sportowych.
Na czas organizacji Światowych Dni Młodzieży, do dnia 31 sierpnia 2016 r., ustawa przyznaje Policji szczególne uprawnienia w zakresie gromadzenia i przetwarzania danych zarówno o osobach stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, jak i o uczestnikach i wolontariuszach współpracujących przy ich organizacji, także bez wiedzy i zgody tych osób. Ponadto ustawa przyznaje w okresie od dnia 18 lipca 2016 r. do dnia 2 sierpnia 2016 r. szczególne uprawnienia straży ochrony kolei (oraz w ograniczonym zakresie Żandarmerii Wojskowej), polegające na umożliwieniu rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu i dźwięku zdarzeń na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych, w przypadku gdy czynności te są niezbędne do utrwalenia dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia oraz przeglądania zawartości bagaży znajdujących się na obszarze kolejowym, w pociągach lub w innych pojazdach kolejowych, w razie istnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia. Zarejestrowane obrazy lub dźwięk, jeśli nie będą zawierały dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, należało będzie protokolarnie zniszczyć, nie później niż po upływie 30 dni od dnia ich zarejestrowania.

/fot.redakcja//Prezydent.pl/

ODWIEDŹ PROFILE: Prezydent - Andrzej Duda


 ZOBACZ PROFIL:
 

  HOT NEWS
  Problem migracyjny można rozwiązać tylko pomagając na miejscu. - Katarzyna Lubnauer nową przewodniczącą Nowoczesnej! - Prezydent: Nie podpiszę ustawy o SN, dopóki nie zostanie uchwalona zgłoszona przeze mnie zmiana w ustawie o KRS. - Prezydent przekazał Sejmowi do ponownego rozpatrzenia nowelizację ustawy o RIO.

Niezależny Portal Raciborski jest dziennikiem zarejestrowanyn w Sądzie Okręgowym w Gliwicach.
kontakt z serwisem: ul. Staszica 9/2, 47-400 Racibórz, reklama@raciborek.pl

Korzystając z serwisu użytkownik wyraża zgodę na instalację plików cookies.
Wszystkie materiały są chronione ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Wszelkie powielanie materiałów oraz ich umieszczanie na innych nośnikach zabronione.

Copyright © 2010-2018 TOPORTAL PRODUCTION