Szanowny Użytkowniku!


Aby móc korzystać z niniejszego portalu niezbędna jest Twoja zgodna na instalację w Twojej przeglądarce "plików cookies". Proces ma związek z elementarną funkcjonalnością portalu. W cookies przechowywane są informacje o wspomnianej wyżej zgodzie oraz ewentualna fraza wpisana w wyszukiwarce.

Dla celów statystycznych gromadzone są jedynie adresy odwiedzanych stron bez jakiegokolwiek powiązania z danym użytkownikiem. Dołożono wszelkich starań by wszelkie procesy miały charakter jawny, a użytkownik miał całkowitą kontrolę nad utrwalonymi danymi (COOKIEs) - w portalu nie są wykorzystywane sesje.

W każdej chwili możesz zmienić swoją decyzję poprzez usunięcie plików cookies w swojej przeglądarce. Jeśli nie zgadzasz się na instalację plików cookies, w myśl obowiązujących przepisów prosimy o opuszczenie niniejszego portalu.

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ COOKIES
Informacje ogólne

Niniejszy dziennik wydawany jest przez TOPORTAL PRODUCTION Tomasz Staszewski z siedzibą w Raciborzu przy ul. ks. Stanisława Staszica 9 lok.2, 47-400 Racibórz (NIP: 6391163642,email:redakcja@toportal.pl) zwanym dalej WYDAWCĄ.
Polityka prywatności oraz cookies

Niniejszy portal wykorzystuje technologię cookies. Proces ma związek z elementarną funkcjonalnością portalu. W ramach cookies przechowywane są informacje:
- status zgody dotyczący niniejszej polityki prywaatności oraz cookies
- zakodowana ewentualna fraza, wpisana przez użytkownika w wyszukiwarce portalu

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika (w przeglądarce internetowej) pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest WYDAWCA.

W kontekście połączeń www, dla celów statystycznych, WYDAWCA gromadzi jedynie adresy odwiedzanych stron bez jakiegokolwiek powiązania z danym użytkownikiem. Oznacza to, iż WYDAWCA nie zapisuje w bazie danych jakichkolwiek informacji identyfikujących użytkownika. Ponadto w portalu nie są wykorzystywane sesje.

Niezależnie od powyższych faktów, pewne dane mogą być rejestrowane niezależnie przez firmę hostingową (nr. ip). W związku z powyższym WYDAWCA zawarł stosowną umowę POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH z firmą hostingową H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000612359, NIP: 7822622168.

Administratorem danych osobowych jest WYDAWCA.

Zgodnie z RODO, każdemu użtykownikowi przysługuje prawo do:
- dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
- korekty swoich danych
- usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
- przenoszenia danych
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Kontakt z WYDAWCĄ został zawarty na wstępie niniejszego dokumentu.

WYDAWCA zastrzega sobie prawo do naniesienia zmian w niejszym dokumencie. Każdorazowa zmiana skutkować będzie koniecznością wyrażenia przez Użytkownika akceptacji zamieszczonej treści (wyskakujące okno).

 
 
 


2017-03-15

Zmiany ustawy o służbie zagranicznej.Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o służbie zagranicznej i niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra spraw zagranicznych.

Z analizy przeprowadzonej przez MSZ wynika, że zmiany przeprowadzane w poprzednich latach miały najczęściej charakter fasadowy, a rzeczywiste braki organizacyjne i nieprawidłowości w funkcjonowaniu służby zagranicznej nie były likwidowane. Obecnie polska służba zagraniczna boryka się z wieloma problemami. Jednym z nich jest brak dostatecznie silnych więzi polskich dyplomatów z państwem polskim, co osłabia rangę i etos służby państwowej. W służbie zagranicznej od dawana występują też niejasne kryteria awansu, odchodzą z niej profesjonalni dyplomaci i wybitni specjaliści z różnych dziedzin, a wiele placówek zagranicznych funkcjonuje w sposób daleki od pożądanych standardów.

Służba zagraniczna w obecnym kształcie jest nie tylko następcą prawnym, ale także bezpośrednim kontynuatorem służby dyplomatyczno-konsularnej, zakorzenionej systemowo w PRL. Regulacje odnoszące się do służby zagranicznej cechuje fragmentaryczność i brak ściśle określonych zasad jej funkcjonowania w różnych obszarach, co w konsekwencji skutkuje brakiem systemu wartości, który powinien wyznaczać cel jej działania.

Z tych powodów zmiany w organizacji i funkcjonowaniu służby zagranicznej są niezbędne.

Najważniejsze proponowane rozwiązania:

Dodano przepis określający zadania służby zagranicznej, do których należy strzeżenie suwerenności Polski oraz ochrona jej interesów w relacjach z innymi państwami, organizacjami międzynarodowymi i innymi podmiotami zagranicznymi.

Wskazanie, że zadaniem służby zagranicznej będzie ochrona suwerenności Rzeczypospolitej Polskiej i jej interesów jest istotną zmianą systemową,

która po raz pierwszy nadaje służbie zagranicznej charakter rzeczywistej służby państwowej. Zapisano, że wszyscy członkowie służby zagranicznej będą składać ślubowanie, które będzie można zakończyć słowami „Tak mi dopomóż Bóg”. 16 listopada będzie obchodzone święto służby zagranicznej (16 listopada 1918 r. marszałek Józef Piłsudski nadał pierwszą depeszę notyfikującą powstanie odrodzonego państwa polskiego).

Wprowadzono kategorię kontraktowych członków służby zagranicznej (zajmujących stanowiska nie będące stanowiskami urzędniczymi).

W skład służby zagranicznej będą mogli wchodzić kontraktowi członkowie służby zagranicznej (nie będący członkami korpusu służby cywilnej). Oznacza to możliwość zatrudnienia pracowników w służbie zagranicznej w krótszej, kilkuletniej perspektywie. Dzięki temu służba zagraniczna będzie mogła szerzej korzystać ze specjalistów wykonujących pracę w systemie projektowym. Chodzi nie tylko o specjalistów z dziedzin pozapolitycznych (inżynierów, informatyków, prawników), ale także fachowców pełniących funkcje dyplomatyczne (np. w pracy Narodów Zjednoczonych dużą rolę odgrywają fora eksperckie, w których udział wymaga rzeczywistej wiedzy i doświadczenia, np. w zakresie globalnej polityki klimatycznej).

Wprowadzono podstawy prawne uniemożliwiające pełnienie służby zagranicznej przez funkcjonariuszy i współpracowników komunistycznego aparatu bezpieczeństwa.

Ma to dotyczyć osób, które do 31 lipca 1990 r. pracowały lub pełniły służbę albo były współpracownikami organów bezpieczeństwa państwa na podstawie tzw. ustawy lustracyjnej (ustawy z 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów). Stosunki pracy z tymi osobami wygasną w ciągu 30 dni.

Przyjęto zasadę obowiązkowego uzyskiwania zgody ministra spraw zagranicznych na wykonywanie zadań w służbie zagranicznej przez funkcjonariuszy służb specjalnych.

Minister spraw zagranicznych będzie mógł wydać zgodę na wykonywanie zadań służby zagranicznej przez funkcjonariuszy lub żołnierzy: Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej. Zgoda będzie wydawana z uwzględnieniem przepisów o ochronie informacji niejawnych.

Wprowadzono podstawę prawną stwarzającą możliwość przeniesienia członka służby zagranicznej poza MSZ.

Możliwe będzie czasowe i uzgodnione z członkiem służby zagranicznej, przeniesienie go na inne stanowisko w służbie cywilnej poza Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz do instytutu badawczego lub innej instytucji działającej jako państwowa osoba prawna. Dodatkowo wprowadzono możliwość przywrócenia stopnia dyplomatycznego bądź nadania stopnia wyższego osobie, która pozostawała poza służbą dyplomatyczną mniej niż 5 lat.

Na nowo zdefiniowano katalog stopni dyplomatycznych.

Do grupy wyższych stopni dyplomatycznych dodano stopień ministra pełnomocnego, co jest zgodne z praktyką protokolarną wielu państw europejskich. Pozwoli to na „rozciągnięcie” katalogu wyższych stopni dyplomatycznych, co z kolei pozwoli na bardziej racjonalne zarządzanie kadrami. Doprecyzowano także kryteria nadawania stopni dyplomatycznych. Zaproponowano również przywrócenie stosowanej przed 2001 r. i znanej w praktyce międzynarodowej nazwy ambasador ad personam w miejsce obecnie stosowanej nazwy ambasador tytularny.

Rozszerzono katalog kompetencji ambasadora.

Ambasador w sytuacjach nadzwyczajnych, czyli bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia bądź bezpieczeństwa polskich obywateli – będzie mógł wydawać polecenia wszystkim przedstawicielom polskiej administracji rządowej i samorządowej znajdującym się w państwie przyjmującym.

Rozszerzono katalog osób zobowiązanych do złożenia oświadczenia lustracyjnego.

Osoby, będące rodziną członków służby zagranicznej, zatrudnione w placówce zagranicznej będą musiały złożyć oświadczenia lustracyjne. Oświadczenia lustracyjne trzeba będzie złożyć w ciągu 30 dni od daty wejścia znowelizowanej ustawy w życie.

Projekt zakłada, że stosunki pracy nawiązane z członkami służby zagranicznej przed dniem wejścia w życie ustawy, wygasają po 6 miesiącach od dnia wejścia jej w życie, jeżeli przed upływem tego terminu członkom służby zagranicznej nie zostaną zaproponowane nowe warunki pracy lub płacy na dalszy okres albo w przypadku nieprzyjęcia nowych warunków pracy lub płacy.

Znowelizowane przepisy, co do zasady, powinny wejść w życie po 30 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

/fot.redakcja/

/ premier.gov.pl /herb

Niezależny Portal Raciborski jest dziennikiem zarejestrowanyn w Sądzie Okręgowym w Gliwicach.
kontakt z redakcją dostępny TUTAJ

Korzystając z serwisu użytkownik wyraża zgodę na instalację plików cookies.
Wszystkie materiały są chronione ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Wszelkie powielanie materiałów oraz ich umieszczanie na innych nośnikach zabronione.
Copyright © 2010-2019-01-19 TOPORTAl PRODUCTION